عطیه ملوکانه!!


2369 بازدید

عطیه ملوکانه!!
گیرنده: مدیریت کل اداره کل 3
تاریخ: 10/5/41
شماره: 225
موضوع: پرداخت وجه به حسین اسمعیل‌پور
محترماً معروض می‌دارد: تیمسار ریاست ساواک مبلغ پانزده هزار ریال به نام عطیه ملوکانه مرحمت فرمودند که به موجب قبض تقدیمی پیوست به آقای حسین اسمعیل پور معروف به رمضان یخی تحویل و اینک عین رسید مأخوذه به منظور مزید استحضار و بایگانی در سوابق مربوطه به پیوست تقدیم و موکول به اوامر عالی است.
نشاط
10/5/41