مادر روح‌اللهی‌


2285 بازدید

مادر روح‌اللهی‌
محترماً به عرض می‌رساند: چندی قبل شفاهاً به استحضار رسید که پدر اینجانب مطالبی را در مورد تغییر رفتار مادرم و اینکه از روح‌الله خمینی [ره] تعریف و تمجید می‌نمود به اینجانب اطلاع داد و اضافه نمود که قریب سه الی چهار ماه است که مشارالیها به مسجد می‌رود و ضمن استماع مطالب بی‌اساس آخوندها به شدت به طرف مذهب روی آورده و حتی می‌گوید در امور مذهبی از روح‌الله خمینی [ره] تقلید می‌نماید. (چگونگی مشروحاً به عرض رسیده بود.)
اینجانب با آن همه گرفتاری‌هایی که از نظر شغلی دارم معذالک در هر هفته یا ده روز یکبار به منزل پدری خود مراجعه می‌نمایم مرتباً خود او را تحت توجیه آموزش قرار می‌دهم و به مشارالیها تفهیم می‌نمایم که روح‌الله خمینی [ره] شخص وطن‌پرست و معتقد به اصول ملی و میهنی نیست بلکه وابسته به سیاستهای خارجی می‌باشد و قصد دارد استقلال میهن عزیز را به مخاطره اندازد مضافاً اینکه پدرم که مردی سالخورده، دانشمند و مسلط به امور مذهبی و الهیات است به طور مکرر مادرم را توجیه می‌نماید و او را از شرکت در جلسات دورة قرآن و نماز جماعت بر‌حذر می‌دارد. سه روز قبل خواهرانم که با پدر و مادرم زندگی می‌نمایند به اینجانب اطلاع دادند که برادرم به نام مهندس محسن فاضل علوی که معاون شرکت نفت دریایی ایران و یا رئیس کل امور مهندسی و حفاری این شرکت است در مراجعات خود به منزل پدری، درباره مسایل دینی و فضایل و سجایای روح‌الله خمینی [ره] با مادرم مذاکره و در واقع نامبرده باعث تحریک مادرم در زمینه امور مذهبی و تعصب روی [امام] خمینی می‌شود و از اوضاع کشور انتقاد می‌نماید. با عرض مراتب بالا و با توجه به اینکه اینجانب با مهندس محسن فاضل علوی با اینکه برادرم می‌باشد ولی به علت بی‌ادبی و جسارت و عدم داشتن نزاکت سالها با او معاشرت ندارم مع‌ذالک چون امکان دارد با بعضی از متعصبین مذهبی معاشرت و یا مراوداتی داشته باشد لذا مراتب را گزارش نمودم تا در صورتی که ضرورت اقتضا کند مراقبت شود. آدرس محل سکونت او را نمی‌دانم ولی محل خدمت او شرکت نفت دریایی ایران واقع در خیابان رودسر است و در شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای وابسته مورد شناسایی همگان است.