نشست مشترک برای حل اختلاف ها با شرکت نفت انگلیس


368 بازدید

نشست مشترک برای حل اختلاف ها با شرکت نفت انگلیس
شرکت کنندگان در جلسه از چپ: دکتر احمد متین دفتری، اللهیار صالح و دکتر سنجابی اعضاء هیات حل اختلافات پیش آمده در موضوع ملی شدن نفت در ایران