نشست مشترک برای حل اختلاف ها با شرکت نفت انگلیس


1290 بازدید

نشست مشترک برای حل اختلاف ها با شرکت نفت انگلیس نشست حل اختلاف ها در موضوع ملی شدن نفت
شرکت کنندگان در جلسه از چپ: دکتر احمد متین دفتری، اللهیار صالح و دکتر سنجابی اعضاء هیات حل اختلافات پیش آمده در موضوع ملی شدن نفت در ایران