کاخ جدید والاحضرت و نارضائی مردم


1635 بازدید

در نزدیک پارک جنگلی نور واقع در چند کیلومتری شهرستان نور (واقع در مازنداران) والاحضرت اشرف مدت مدیدی است که مشغول ساختن کاخ جهت خودشان می‌باشند که مقداری از زمینهای کاخ مزبور در ضلع شمالی جاده و خود کاخ در ضلع جنوبی به سمت دریا می‌باشد و برای این که شمال را به جنوب متصل نماید مدتهای مدیدی جاده را خراب نموده‌اند و اتومبیلها مجبورند از قسمت خاکی و پر از دست انداز جاده حرکت نمایند و چون این وضع بیش از یک سال است که ادامه دارد، باعث نارضایتی کسانی است که با اتومبیل در حرکتند بخصوص اهالی محل که مجبور هستند در روز چندین نوبت این مسیر را طی نمایند.
نظریه سه‌شنبه: این جانب شخصاً این مورد را مشاهده نموده و گزارش مورد تأیید است.


کاخ جدید والاحضرت و نارضائی مردم