تلفنگرام


1514 بازدید

تلفنگرام
سند زیر دستور ستاد ژاندارمری کل کشور به پادگان ژاندارمری در خصوص خودداری از ذکر نام شاه در مراسم صبحگاهی است . این دستور پس از فرار شاه در ۲۵ مرداد۱۳۳۲ و پیش از به نتیجه رسیدن کودتای ۲۸ مرداد صادر شده است .