۳ جلد از مجموعه تفاسیر کوچک امام صدر منتشر می‌شود


1630 بازدید

۳ جلد از مجموعه تفاسیر کوچک امام صدر منتشر می‌شود

کتاب‌های «زندگی و مرگ»، «انفاق» و «اِسرا» که سه مجموعه از مباحث تفسیری امام موسی صدر است، به زودی منتشر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، جلدهای ششم، هفتم و هشتم مجموعه تفاسیر کوچک امام موسی صدر به زودی منتشر می‌شود.
«زندگی و مرگ» که عنوان ششمین جلد این مجموعه است، شامل هفت گفتار از امام موسی صدر دربارۀ موضوع زندگی و مرگ و معاد است که علیرضا محمودی آن را ترجمه کرده است.
هفتمین جلد این مجموعه، «انفاق» نام دارد که چهار گفتار از امام موسی صدر دربارۀ موضوع انفاق را در برمی‌گیرد و با ترجمۀ علیرضا محمودی عرضه شده است.
«اِسرا» عنوان هشتمین جلد این مجموعه است که با ترجمۀ مهدی موسوی‌ نژاد دربردارندۀ پنج گفتار از امام موسی صدر دربارۀ مسئلۀ اِسرای پیامبر است.
هر جلد از این مجموعه با تیراژ 1500 نسخه و قیمت 1500 تومان برای نخستین بار به همت انتشارات مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر، منتشر می‌شود.
پیش از این پنج جلد از مجموعه تفاسیر کوچک امام موسی صدر با عناوین «تأملی دیگر در تفسیر و قرآن»، «اخلاص»، «ناس و فلق»، «قدر» و «تکاثر» منتشر شده است.


فارس،