تصویری جدید از ورود امام به ایران در بهمن 1357


2340 بازدید

تصویری جدید از ورود امام به ایران در بهمن 1357