تصویری جدید از ورود امام به ایران در بهمن 1357


1609 بازدید

تصویری جدید از ورود امام به ایران در بهمن 1357