شاه امروز ایران را ترک می کند


480 بازدید

شاه امروز ایران را ترک می کند
روزنامه آیندگان؛ 26 دی 57