شاه امروز ایران را ترک می کند


432 بازدید

شاه امروز ایران را ترک می کند
روزنامه آیندگان؛ 26 دی 57