مسافرت محرمانه‌ای که لو رفت


1640 بازدید

مسافرت محرمانه‌ای که لو رفت
وزارت امور خارجه
اداره رمز
از تل‌آویو به تاریخ 7/10/2536 شماره 22944
وزارت امور خارجه
یک روزنامه‌نگار اسرائیلی که عضو هیأت سانسور مطبوعات این کشور و از آشنایان اینجانب است امروز در یک گفتگوی تلفنی از درج خبر و گزارشهای مربوط به مسافرت دیروز دایان به تهران در روزنامه‌های اینجا اظهار تعجب می‌کرد و می‌گفت دیروز از طریق وزارت خارجه محل به این هیأت دستور داده شده بود که از انتشار خبر در مطبوعات جلوگیری شود و حدس وی این بود که لغو دستور و یا بی‌اعتنایی سردبیران روزنامه‌ها به آن دستور سبب افشای قضیه شده است.
194ـ 7/10/2536
مرتضایی
همکاران محترم سیاسی
به این ترتیب باید از صحت خبر خبر مسافرت دایان به تهران تردید نمود. آذر... 12/10/36
* * *

وزارت امور خارجه
اداره رمز
از تل‌آویو به تاریخ 7/10/2536 شماره 22914
وزارت امور خارجه
پیرو کشف شماره 329 از صبح امروز که گزارشهای مربوط به مسافرت دیروز دایان در روزنامه‌های این کشور منتشر شد چند نفر از خبرنگاران روزنامه‌های اسرائیلی و بعضی از رؤسای نمایندگیهای سیاسی خارجی مقیم اینجا با تلفن صحت و سقم این گزارشها را از اینجانب استعلام کردند. به همه آنها پاسخ داده شد که نمایندگی در این مورد هیچ‌گونه خبر خاص یا رسمی ندارد.
192ـ 7/10/2536
مرتضایی
ساعت 1630