انتخابات مردمی‌!


2922 بازدید

از : 20 هـ 32تاریخ : 12/4/50
به : 322شماره : 26102/20 هـ 32
موضوع : تهیه کارت انتخابات
در تاریخ 4/4/50 الی 9/4/50 تعداد 15 هزار کارت انتخاباتی که توسط 15 نفر از کارکنان شرکت واحد به حزب ایران نوین برده شده در مورخ 10/4/50 توسط قاسم مستعلی نماینده کارگران شرکت واحد به حزب ایران نوین برده شده و تحویل آقای شیخ بهائی رئیس ستاد انتخاباتی حزب ایران نوین گردید قبلاً قرار بود شرکت واحد تعداد 50 هزار کارت برای انتخابات تهیه نماید و در آنجا آقای شیخ بهائی به قاسم مستعلی اظهار می‌دارد تهیه کارت فعلا کافی است چون در حدود 400000 کارت قبلا تهیه شده است‌.
نظریه شنبه‌: قرار شده که از شب انتخابات تعداد 500 نفر از کارکنان شرکت واحد تعیین گردیده تا کارتهائی که تهیه شده در صندوق ریخته شود.
نظریه یکشنبه‌: شنبه شخص مطلعی است به احتمال قوی خبر فوق صحت دارد.


انتخابات مردمی‌!