اعلامیه علیه مقامات دولتى


2578 بازدید

اعلامیه علیه مقامات دولتى


موضوع : اعلامیه علیه مقامات دولتى

شماره : 1060/303 تاریخ 10/6/45تعداد 500 پاکت محتوى اعلامیه پلى‏کپى شده تحت عنوان نامه سرگشاده درباره آقاى هویدا نخست‏وزیر به پیشگاه مبارک شاهنشاه آریامهر به پست رسیده که جمع‏آورى و دو نمونه آن جهت اطلاع به ضمیمه تقدیم مى‏گردد.

توضیح اینکه تنظیم‏کننده اعلامیه‏ها شخصى بنام نصرت‏اله احدپور است که خود را فردى شاهدوست و میهن‏پرست معرفى و وى هویدا را متهم نموده که هنگام خدمت در سفارت ایران در آنکارا با دخترى بنام ماژگریت [مارگریت ]آلن که منشى دبیر اول یکى از سفارتخانه‏هاى خارجى مقیم آنکارا بود طرح دوستى ریخته و این دوستى تبدیل به عشق شدیدى گردیده و آقاى هویدا از این جریان سوء استفاده نموده و اسناد سرى سفارتخانه‏اى که آن دختر در آنجا کار میکرده از وى گرفته و به دولت بیگانه‏اى با اخذ مبلغى پول فروخته است. در نتیجه آن دختر از طریق دولت متبوعه خویش دستگیر و زندانى و در زندان از بین میرود. نویسنده سپس اضافه نموده که اطلاعات جالب دیگرى در مورد معامله موشک و خرید اسلحه از آقاى هویدا دارد که صلاح نیست در اعلامیه قید شود و حاضر است در یک محکمه یا حضورا بشرفعرض برساند.

احدپور جهت ضبط در پرونده عینا باستحضار ریاست بخش 302 برسد. 13/6/45

عینا باستحضار ریاست بخش 324 برسد... 12/6/45