شاهزاده قاچاقچی


1418 بازدید

شاهزاده قاچاقچی
سند زیر به کدورت میان شاه و خواهرش اشرف وعلت آن اشاره دارد .