مسجد جامع کرمان که توسط عوامل ساواک به آتش کشیده شد


1671 بازدید

مسجد جامع کرمان که توسط عوامل ساواک به آتش کشیده شد