مسجد جامع کرمان که توسط عوامل ساواک به آتش کشیده شد


2882 بازدید

مسجد جامع کرمان که توسط عوامل ساواک به آتش کشیده شد