مسجد جامع کرمان که توسط عوامل ساواک به آتش کشیده شد


2731 بازدید

مسجد جامع کرمان که توسط عوامل ساواک به آتش کشیده شد