هوشنگ نهاوندی از توده ایهای متعصب!


تهیه و توضیحات سند از حمید قدس
1061 بازدید
هوشنگ نهاوندی حزب توده

تاریخ سند: 28 مهر 1343


موضوع: اظهارات احمدعلی شریفی


متن سند:

شماره: 16258 /20 الف ساعت 1530 روز 25 /7 /43 احمدعلی شریفی دبیر ریاضی دبیرستان هدف دختران ضمن صحبت خصوصی اظهار نموده است که من با دکتر نهاوندی وزیر آبادانی و مسکن هم کلاس و رفیق بودم او برادرزاده دکتر فریدون کشاورز1 است و از توده ایهای متعصب بود من در آن موقع عقاید توده ای او را مسخره می کردم حالا بالاخره او به وزارت رسید ولی من همان معلم که بودم هستم.
28 /7 آقای سرتیپ پور به پرونده دکتر هوشنگ نهاوندی وزیر آبادانی و مسکن ضمیمه و فورا به اداره کل نهم طرح نیازمندی اطلاعاتی داده و سوابق وی را بخواهید.
ثابتی 3 /8 /43 پرونده دکتر هوشنگ نهاوندی بررسی و سابقه مربوطه ضمیمه و ارائه شود در صورت عدم سابقه پرونده انفرادی تشکیل گردد.
سرتیپ پور 3 /8 /43


توضیحات سند:

1ـ دکتر فریدون کشاورز، از همکلاسی های منوچهر اقبال و دکتر رضا رادمنش در دبیرستان دارالفنون بود، که برای ادامه تحصیل به اروپا رفت و پس از اخذ دکترا، پس از شهریور 1320 و همزمان با تشکیل حزب توده به ایران بازگشت و به عضویت کمیته مرکزی آن در آمد.
در اولین کنگره حزب ـ 10 مرداد 1323 ـ به عنوان عضو کمیته مرکزی و عضو هیئت اجرائی انتخاب شد و در دوره 14 مجلس شورای ملی از بندر انزلی به مجلس آمد.
در کابینه ائتلافی قوام السلطنه، یکی از 3 وزیر توده ای بود، که متصدی وزارت فرهنگ شد.
با غیر قانونی اعلام شدن حزب توده که به دنبال تیراندازی به شاه در 15 بهمن 1327 صورت گرفت، به همراه احسان طبری و رادمنش به شوروی گریخت و سپس به آلمان شرقی رفت.
در کنگره دوم حزب توده، ضمن عضویت در کمیته مرکزی، مسئول سازمان جوانان نیز شد.
به دنبال راه اندازی رادیوی صدای ملی ایران توسط شوروی، از طرف کمیته مرکزی به عراق رفت و با آن رادیو به همکاری پرداخت.
در این ایام بود که او به عنوان یکی از منتقدین به رهبری حزب، مواضع شدیدی اتخاذ کرد و نقطه نظرات خود را در کتاب «من متهم می کنم کمیته مرکزی حزب توده را» منتشر کرد و به دنبال آن در پلنوم ششم کمیته مرکزی در 12 شهریور 1338 از حزب توده اخراج شد.


کتاب کابینه حسنعلی منصور به روایت اسناد ساواک - جلد دوم صفحه: 24
هوشنگ نهاوندی از توده ایهای متعصب!