امام خمینی در میان انبوه مشتاقان خود همچون نگینی درخشان


امام خمینی در میان انبوه مشتاقان خود همچون نگینی درخشان
امام خمینی رحمه الله علیه در میان استقبال انبوه جمعیت در حال عزیمت به مدرسه فیضیه جهت ایراد سخنرانی ؛ 13 خرداد 1342