اعلامیه خروج نظامیان روسیه از ایران


1699 بازدید

اعلامیه خروج نظامیان روسیه از ایران
اعلامیه خروج نظامیان روسیه از ایران

از میان هزاران سندی که از سالهای اشغال ایران توسط متفقین برجای مانده است، اطلاعیه فرماندهی ارتش سرخ به هنگام خروج از خاک ایران، پس از چهارسال اشغال و تجاوز، حائز اهمیت و تامل بسیاری است. در این اطلاعیه، ارتش سرخ، خود را حافظ استقلال و آزادی ایران معرفی و هدفش را از جنگ، عمل به مأموریت آزادیبخش جهانی و تاریخی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی اعلام کرده و با اعلام دوستی با ایرانیان از آنها خداحافظی کرده است!متن اطلاعیه ارتش سرخ که در شمار اسناد تاریخی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران قرار گرفته، به این شرح است؛

«ارتش سرخ تمام دشواریهای جنگ را قهرمانانه تحمل نموده، ارتش‌های دشمنان ما را کاملا درهم شکسته و از جنگ پیروزمندانه بیرون آمد» ای. و. استالین

الوداع دوستان محترم!

ما امروز کشور شما – سرزمین فرهنگ باستانی را ترک می‌گوییم. ما با رضایت شما در کشور شما قدم نهادیم که باتفاق یکدیگر از ورود دشمن همگانی‌مان یعنی فاشیست‌ها به ایران جلوگیری و ملت ایران را از آسیب و خطر جنگ حفظ نماییم.

ملت کبیر اتحاد شوروی و ارتش سرخ قهرمان او برای دفاع از آزادی خویش و آزادی سایر ملل آزادیخواه تمام سنگینی جنگ را متحمل شدند.

جنگجویان شوروی ما با فداکاری خویش آزادی و استقلال ملل بزرگ و کوچک آن‌جمله آزادی و استقلال ملت ایران را حفظ کردند.

ارتش سرخ ماموریت آزادیبخش جهانی و تاریخی خود را انجام داد. عموم بشریت مترقی در مقابل این از ارتش حقیقتاً ملی سرخ یعنی از ارتش دولت شوروی سوسیالیستی سپاسگزاری میکند.

در طی مدت چهار سال همکاری نزدیک ملتین اتحاد شوروی و ایران از احساسات احترام متقابل، دوستی صمیمانه و اعتماد بی حد و حصر برخوردار شدند. اتحاد شوروی و ارتش سرخ قهرمان آن در آتیه نیز مدافع و حافظ منافع صلح و امنیت عمومی شیفته آزادی خواهد بود.

ما همچون دوستان صمیمی با شما تودیع بعمل آورده و جدا می‌شویم.پاینده و استوار باد دوستی شوروی و ایران

فرماندهی نیروهای شوروی