75 هزار فلسطینی در نقب آب آشامیدنی ندارند


977 بازدید

75 هزار فلسطینی در نقب آب آشامیدنی ندارند

گزارش انجمن همزیستی نقب نشان میدهد که دهها هزار فلسطینی ساکن در نقب که از طرف اسرائیل به رسمیت شناخته نشده اند بدون آب زندگی خود را سپری می کنند.و بسیاری از آنها نیز دسترسی محدودی به آب دارند وآب را به قیمت هنگفتی تهیه میکنند.

هم اکنون فلسطینیان نقب 30 درصد بیشتر از فلسطینیان دیگر برای تهیه آب پول پرداخت می کنند ودرطول سه سال گذشته قیمتها دوبرابر شده است. رژیم صهیونیستی تمام درخواستهای ساکنین این منطقه را برای بهره مندی از آب سراسری رد کرده است.

همچنین وزارت بهداشت اسرائیل نظارت دقیقی بر کیفیت آب مصرفی فلسطینیان نقب نداشته است.که این مسئله به بیماریهای مختلف دامن زده است. آب مصرفی 75 هزار نفرفلسطینی ساکن نقب هم اکنون ازمحلات مختلف تامین میشود اما این آب بسیار کمتر از حد موردنیاز ساکنین است وحتی در مناطفی که فلسطینیان از آب بیشتری برخوردار هستند نیز کمبود آب احساس میشود.


قدسنا