وابسته به C . I . A


1798 بازدید

وابسته به C . I . A
از: اداره دوم اطلاعات و ضد اطلاعات ـ 33 د تاریخ: 29/10/54

به: تیمسار ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور شماره: 22/236 ـ 04 ـ 507 ـ 430

موضوع: اختلاس

پیرو برگ خبر شماره: 4 ـ 236 ـ 61 ـ 401 ـ 430 ـ 17/7/54برابر خبر واصله:

در مورخه 13/9/54 آقای نادری معاون دانشکده علوم کرمانشاه در مورد سوءاستفاده آقای سمیعی استاندار کرمانشاه اظهار داشته، اگرچه قرار بوده به علت یکصد میلیون تومان سوءاستفاده آقای استاندار را در کانون حزب رستاخیز استیضاح کنند و با اینکه آقای سمیعی یکصد میلیون تومان از شرکت واحد اتوبوسرانی و 400 میلیون تومان از اعتبار خانه‌های ساخته شده جهت معاودین سوءاستفاده معهذا چون به ( سیا ـ S . I . A) وابسته‌اند هیچ اقدامی در مورد ایشان نمی‌شود. ض

ارزیابی خبر: قابل تحقیق و بررسی است.