کنترل تلفن های ساواک و شهربانی همدان


2473 بازدید

کنترل تلفن های ساواک و شهربانی همدان
تلگراف واردهمهندس صالح صداقت مدیرکل مخابرات همدان در هر شیفت چهار نفر مأمور کنترل تلفن‏هاى این سازمان و تلفن‏هاى شهربانى و سایر واحدهاى نظامى منطقه قرار داده و اخبار مکتسبه را در اختیار روحانیون مخالف قرار میدهد ضمنا بوسیله کنترل تلفن چند نفر از مأمورین این سازمان شناسائى و جان آنها در خطر جدى میباشد دستور فرمایند نسبت به تعویض فورى یاد شده و تذکر شدید بسایر کارکنان حتى از طرف وزارت خانه متبوع اقدام نتیجه اعلام.1 فاتح

1ـ گزارش مشابه از کرمان وجود دارد که تلفن شهربانى سیرجان تحت کنترل مخابرات قرار دارد؛ تلفنها شنود مى‏شود تا اقدامات نیروهاى انتظامى علیه مردم خنثى گردد. (پرونده106983، ج 4)