۱۵ خرداد ۱۳۴۲ (عکس شماره ۷)


2007 بازدید

۱۵ خرداد ۱۳۴۲ (عکس شماره ۷)