شهید بهشتی در مراسم سوگند ریاست جمهوری بنی صدر


3515 بازدید

شهید بهشتی در مراسم سوگند ریاست جمهوری بنی صدر