شهید بهشتی در مراسم سوگند ریاست جمهوری بنی صدر


3148 بازدید

شهید بهشتی در مراسم سوگند ریاست جمهوری بنی صدر