دستور آیت الله گلپایگانی مبنی بر خاموش کردن چراغانیها در روز تولد شاه


1515 بازدید

دستور آیت الله گلپایگانی مبنی بر خاموش کردن چراغانیها در روز تولد شاه
درباره : اقدامات مضره آیت‏اله گلپایگانىاز : 316 تاریخ 13/9/48

محترما معروض مى‏دارد. ساواک قم اعلام داشته روز 5/8/48 به مناسبت میلاد حضرت قائم (ع) طبق معمول سنواتى در بیمارستان گلپایگانى چراغانى و آذین بندى شده بود لیکن روز 4/8/48 که مصادف با زادروز شاهنشاه آریامهر بود نامبرده بالا دستور داده چراغها را خاموش کنند.

ساواک مذکور در پایان پیشنهاد کرده به منظور تضعیف موقعیت آیت‏اله گلپایگانى ترتیبى داده شود از کار بیمارستان مشارالیه به علت عدم انجام تشریفات قانونى و کسب اجازه از وزارت بهدارى جلوگیرى شود.

نظریه

با توجه به اینکه در شرایط موجود ادامه کار بیمارستان وجهه‏اى براى گلپایگانى و ایادى او کسب نمى‏نماید و از طرفى جلوگیرى از فعالیت آن نیز مستمسکى به دست او خواهد داد در صورت تصویب فعلاً از هرگونه اقدام حادى در این زمینه جلوگیرى گردد.

رئیس بخش 316 ـ ازغندى

رئیس اداره یکم عملیات و بررسى ـ ثابتى

طباطبایى 10/9/48