اظهار نظر رئیس ساواک در مورد صدور فتوائیه از جانب آیت الله گلپایگانی


2217 بازدید

اظهار نظر رئیس ساواک در مورد صدور فتوائیه از جانب آیت الله گلپایگانی


درباره : دو نفر محرران گلپایگانى پیرو شماره : 890/312 ـ 5/2/53

از : اداره کل سوم /312 تاریخ 11/3/53

به : ریاست ساواک قم شماره : 2053/312

گزارشى در مورد وضعیت گلپایگانى و دو نفر محرران نامبرده باسامى فضل‏اله معماریان و مصطفى فیاضى تهیه و بعرض رسید، تیمسار ریاست معظم ساواک پى‏نوشت فرمودند: «من نمیتوانم قبول نمایم که گلپایگانى خودبخود این فتوائیه را صادر کرده باشد، یقینا اشخاصى حتى از تهران نزد او رفته و این فتوائیه را گرفتند و پول هم داده‏اند. مراقبت شود هر موقع این دو نفر محرر به تهران آمدند و یا به اصفهان، یزد و اطراف رفتند در محل پایین راه بدون جلب توجه بازداشت و تحقیق شود.»

علیهذا خواهشمند است دستور فرمایید با بررسیهاى لازم و انجام تحقیقات و اقدامات مراقبتى همه‏جانبه ترتیبى اتخاذ نمایند تا به محض خروج یادشدگان از قم و یا هنگام مسافرت آنان به تهران، اصفهان، یزد و یا سایر نقاط بنحو کاملاً غیرمحسوس بازداشت و تحقیقات لازم از آنان بعمل آید و از نتیجه این اداره کل را آگاه سازند، ضمنا بمحض بازداشت یادشدگان، مراتب تلفنى اعلام گردد.

مدیرکل اداره سوم. ثابتى

رهبر عملیات. علیخانى

رئیس بخش 312.

از طرف 8/3/53

رئیس اداره یکم عملیات و بررسى ـ عطارپور