تلگرافات آیت الله گلپایگانی به شاه و نخست وزیر راجع به تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی


1853 بازدید

تلگرافات آیت الله گلپایگانی به شاه و نخست وزیر راجع به تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی
موضوع : پخش اعلامیهشماره : 41/10814/15 ب 2 تاریخ 3/9/41

گیرنده : مدیریت کل اداره سوم

فرستنده : ساواک خوزستانبدین وسیله یک فقره رونوشت تلگرافات آقاى محمدرضا الموسوى گلپایگانى که در ایستگاه بالارود به وسیله دو نفر از طلاب حوزه علمیه قم پخش گردیده بوده به پیوست تقدیم مى‏گردد.رئیس ساواک استان خوزستان ـ م. خاورىرونوشت نامه پیروى ضمیمه گشت به پرونده آقاى محمدرضا الموسوى گلپایگانى ضمیمه شود ـ کیانى 11/9/41

فعلاً اقدامى ندارد دادگر ـ 22/9/41