گذرنامه سیاسی شاه با امضای اردشیر زاهدی


495 بازدید

گذرنامه سیاسی شاه در سال 1348با امضای وزیرامور خارجه وقت، اردشیر زاهدی صادر شده است.


گذرنامه سیاسی شاه با امضای اردشیر زاهدی