نارضائی کارمندان از رئیس کانون پرورش فکری


2286 بازدید

نارضائی کارمندان از رئیس کانون پرورش فکری
سند زیر حاکی از نارضائی کارمندان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از لیلی امیرارجمند رئیس وقت این کانون می‌باشد.