نامه تیمورتاش مبنی بر عدم فروش هواپیمای بمب افکن به ایران توسط شوروی


2405 بازدید

نامه تیمورتاش مبنی بر عدم فروش هواپیمای بمب افکن به ایران توسط شوروی


از مسکو

دفتر مخصوص شاهنشاهی

ارکان حرب کل قشون

متمنی است جواب مطالب ذیل را زودتر مخابره بفرمایید.

اولاً طیاره موجود ندارند. شاید بشود یکی دو طیاره گرفت ولی لازم است قبلاً سیستم طیاره معلوم شود که آیا بمب افکن یا بر فرض اکتشاف یا مسلح لازم است؟ بمب انداز هیچ ممکن نیست بدهند.

ثانیاً اگر طیاره پیدا نشود قبول میکنند در پنج شش ماه بسازند

ثالثاً آیا پیلتها و مکانیکچیها در هر صورت باید استخدام شوند یا با خرید مافوق لازم است؟

مسلسل کلت در روسیه نیست. مقداری از غنایم جنگی باقی، جمعآوری آنها یکی دو ماه طول دارد. ولی مسلسل ماکسیم حاضر است. قیمت کلت، هزارودویست و پانزده منات و پنجاه کپک. ماکسیم با اسباب یدکی هزاروچهارصد یا هزاروسیصد منات قیمت دارد. پنجهزار تفنگ، ده کرور فشنگ حاضر است. تفنگ، هفتاد منات، هزار فشنگ، نودو سه منات، شاید تخفیف جزئی بگیرم. چقدر نقد ممکن است تأدیه شود؟ -- آیا از اروپا نمیشود خرید؟ 22 سپتامبر. تیمورتاش