استقبال مردم تهران از ستارخان و باقرخان در دروازه شهر (مهرآباد)


1578 بازدید

استقبال مردم تهران از ستارخان و باقرخان در دروازه شهر (مهرآباد)