دوستی با کثیف ترین عناصر


1508 بازدید

دوستی با کثیف ترین عناصر


سرکار سرهنگ ودیعی ریاست ساواک خرمشهر در بدو ورود طوری بود که همه مردم فکر می‌کردند که با اشخاص سو استفاده‌چی و ناراحت این شهرستان مخالف است و حتی شایع بود که با آقایان رئیس اداره بندر- شهردار خرمشهر و فرماندار روابط خوبی ندارد.

متأسفانه در حال حاضر عکس این قضیه است زیرا نامبرده با اشخاص فوق الذکر که جملگی از کثیف‌ترین عناصر هستند و دارای پرونده‌های مختلف بدنامی و سوءاستفاده می‌باشند نزدیکی بسیار دارد و تنها با رئیس اداره گمرک خرمشهر یعنی مهندس ژاله چیان که به تصدیق عموم از شریفترین اشخاصی است که در خوزستان خدمت می‌کنند اظهار مخالف می‌نماید زیرا مهندس نامبرده اجازه هیچ نوع سوء استفاده به هیچ کس را نمی‌دهد و چون دوستی سرکار سرهنگ ودیعی با اشخاص مزبور حکم می‌کند که در کارهای آنان سهمی داشته باشد و مهندس ژاله چیان با کارهای خلافی که نامبردگان علاقمند هستند از طریق گمرک انجام دهند مخالفت کند به همین جهت دسته جمعی علیه نامبرده بسیج شده‌اند.