درخواست انتقال به شهربانی


1583 بازدید

درخواست انتقال به شهربانی


تاریخ 15/1/1332

مقام عالى فرماندار نظامى تهران و حومهمحترما معروض مى‏دارد اینجانب طیب حاجى محمدرضایى فرزند حسین على که دو سه شب قبل از زندان موقت فدوى را به زندان باغشاه انتقال داده‏اند خواهشمندم امر و مقرر فرمایید فدوى را به زندان موقت شهربانى عودت دهند زیرا وسایل دکتر و[...] در زندان شهربانى میسر مى‏باشد و فدوى هم کسالت و عمل جراحى شکم دارم.منوط به آمرعالى ـ طیب

از زندان سؤال