علی‌اصغر حکمت وزیر امور خارجه کابینه منوچهر اقبال (39ـ 1336)


3076 بازدید

علی‌اصغر حکمت وزیر امور خارجه کابینه منوچهر اقبال (39ـ 1336)