ثابت پاسال

خدمتگذار بهائی ها ، انگلیسی ها و آمریکایی ها در ایران


تهیه و تنظیم شرح تصویر از حسن جنتی
58 بازدید
ثابت پاسال بهایی

ثابت پاسال که گفته می شود بعد از شاه ثروتمندترین ایرانی داخل کشور محسوب می شد طی هشت دهه زندگی خود به عنوان یک یهودی که به فرقه بهائیت گرویده بود در خدمت این فرقه تلاش کرد با ظاهرسازی اقدام های خود را در افکار عمومی به گونه ای جلوه دهد که هدف اصلی آن گسترش صنعت در ایران و شکوفایی اقتصادی کشور است. اما در واقع او با واردات کالاهای آمریکایی و انگلیسی  به ایران و همچنین راه اندازی تلویزیون در تهران که هدف اصلی آن ترویج فرهنگ غربی و اباحه گری در ایران بود ضربات قابل توجهی به فرهنگ ایرانی اسلامی وارد ساخت . خوشبختانه یکی از برکات انقلاب اسلامی ممانعت از ادامه کار اینگونه افرادی بود که در پوشش فعالیت های اقتصادی و فرهنگی روز به روز زمینه وابستگی کشور را به غرب بویژ ه انگلیس و آمریکا فراهم می کرد .


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
خدمتگذار بهائی ها ، انگلیسی ها و آمریکایی ها در ایران