دالس وزیر خارجه آمریکا بجای محکوم کردن تجاوز به مصرازاسرائیل بابت عقب نشینی تشکرمی کند


دالس وزیر خارجه آمریکا بجای محکوم کردن تجاوز به مصرازاسرائیل بابت عقب نشینی تشکرمی کند
جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر در 26 ژانویه 1956 کانال سوئز را ملی کرد این اقدام بدنبال فشار آمریکا بر مصر انجام گرفت. آیزنهاور رئیس جمهور وقت آمریکا بعد از آنکه مصر چین کمونیست را به رسمیت شناخت ، کمکهای آمریکا برای ساخت سد بر روی رودخانه نیل را پایان داد . در نتیجه ناصر صنعت نفت در مصر و کانال سوئز را ملی اعلام کرد . در پی این اقدام انگلیس و فرانسه که منافع خود را در این آبراه استراتژیک از دست رفته می دیدند با هماهنگی اسرائیل ابتدا در 29 اکتبر 1956 نیروهای ارتش صهیونیستی به صحرای سینا حمله کردند و بعد نیروهای انگلیسی و فرانسوی به بهانه تامین امنیت کانال سوئز وارد جنگ با مصر شدند . در این سند دالس وزیر خارجه وقت آمریکا از متجاوزان اسرائیلی تشکر می کند که به جنگ تجاوزکارانه خود علیه مصر پایان داده اند! آمریکا در این جنگ تلاش می کرد در تبلیغات رسانه ای، خود را به عنوان میانجی معرفی کند. درحالی که این سند بخوبی نشان می دهد دولت آیزنهاور و وزیر خارجه آمریکا بجای آنکه تجاوز انگلیس، فرانسه و اسرائیل را به مصر محکوم کنند در صدد دلجویی از اشغالگران صحرای سینا هستند و از آنها تشکر می کنند که به مواضع قبلی خود عقب نشینی کردند.