برگی از پرونده قطور مفاسد دکتر علی امینی


2033 بازدید

برگی از پرونده قطور مفاسد دکتر علی امینی
سند زیر گزارش ساواک راجع به مفاسد سیاسی و اداری دکتر علی‌امینی و ارتباط‌های وی با بیگانگان است