اجتماع طلاب مدرسه فیضیه به مناسبت سالروز 15 خرداد


2140 بازدید

اجتماع طلاب مدرسه فیضیه به مناسبت سالروز 15 خرداد


درباره: تظاهرات طلاب اخلالگر مدارس فیضیه و دارالشفاء شهرستان قم

شماره: 1755 تاریخ 19/3/54

نخست وزیرى

سازمان اطلاعات و امنیت کشور

س.ا.و.ا.ک

امنیت داخلىبولتن: ویژه

این بولتن شامل 2 برگ استاطلاع واصله حاکى از آن بود که در روزهاى 15 و 16/3/54 طلاب مدرسه فیضیه شهرستان قم بمناسبت سالروز 15 خرداد سال 42 در جلو درب ورودى مدرسه مذکور اجتماع و ضمن دادن شعارهاى مضره، با پرتاب سنگ بطرف مأمورین انتظامى درصدد انجام اقدامات اخلالگرانه برآمده‏اند.

با وصول اطلاعات مذکور، اقدامات لازم در زمینه مقابله با آنان معمول و در نتیجه 26 نفر از مسببین حادثه مذکور دستگیر و بقیه متفرق گردیدند.

تظاهرات مذکور مجددا در روز 17/3/54 ادامه یافت و در حالیکه عده‏اى از طلاب با عبا و عمامه صورت خود را پوشانیده بودند روى بام مدرسه مزبور تجمع و ضمن دادن شعار بنفع روحانیون افراطى مبادرت به پرتاب سنگ بطرف مأمورین انتظامى نمودند. در اثر ادامه اخلالگریهاى طلاب مزبور، تظاهرات به مدرسه دارالشفاء که در نزدیکى مدرسه فیضیه قرار دارد، کشیده شده است.

بدنبال این امر آیات مقیم شهرستان قم نمایندگانى نزد طلاب اخلالگر فرستاده و پیشنهاد مینمایند که از مدرسه خارج و بمنازل خود بروند، لیکن تظاهرکنندگان به پیشنهادات مزبور توجهى ننموده و با دادن شعارهاى مضره مبادرت به شکستن درب و پنجره مدارس مینمایند. نظر باینکه ادامه اقدامات اخلالگرانه عناصر مزبور، علیرغم هشدارهاى مأمورین انتظامى، ممکن بود موجبات تحریک سایر طلاب حوزه علمیه قم را فراهم نماید و موجب بروز اغتشاش گردد، لذا نسبت به اعزام نیروى پلیس تقویتى از مرکز اقدام و نتیجتا 240 نفر از طلاب مستقر در مدرسه مذکور دستگیر و تظاهرات مزبور در ساعت 1730 روز 17/3/54 بدون تیراندازى و خسارت جانى خاتمه مى‏یابد.

بدنبال دستگیرى افراد فوق آیات قم (شریعتمدراى، گلپایگانى و نجفى مرعشى) از انجام نماز جماعت خوددارى و روز 18/3/54 بمنظور تبادل نظر پیرامون واقعه مزبور در منزل شخصى بنام شیخ مرتضى حائرى که تعداد کثیرى از طلاب حوزه در بیرون منزل مذکور اجتماع نموده بودند، تجمع مینمایند.

آیات مذکور در مذاکرات معموله باین نتیجه رسیده‏اند که جهت خاتمه دادن بوقایع کنونى حوزه علمیه قم، تصمیمات زیر اتخاذ گردد:

1 ـ در پرداخت شهریه طلاب بمنظور تعطیل پیش از موقع مدارس علوم دینى تسریع شود.

2 ـ از دستگیر شدگان عیادت و به خانواده آنان کمک گردد.

3 ـ با توسل بمقامات انتظامى ترتیبى داده شود که مدارس فیضیه و دارالشفاء بمنظور اسکان مجدد طلاب در اختیار حوزه علمیه قرار گیرد.

آیات مزبور همچنین بمنظور متفرق ساختن طلابى که در مقابل منزل موصوف اجتماع نموده بودند، شیخ مرتضى حائرى را مأمور نموده‏اند که با عناصر مذکور مذاکره و به آنان تفهیم نمایند اصلح است براى حفظ موقعیت حوزه از تظاهرات مجدد خوددارى و پراکنده شوند و تصمیم در مورد وضعیت مورد بحث را به آیات واگذارند، که متعاقب این موضوع طلاب متفرق شده‏اند . تحقیقات پیگیر از طلاب دستگیر شده که جمعا 266 نفر میباشند بمنظور شناسائى محرکین اصلى واقعه مزبور آغاز شده است. استدعا دارد چنانچه اراده سنیه ملوکانه تعلق گیرد، محرکین اصلى تحت تعقیب قانونى واقع و سایر طلاب اخلالگر واجد شرایط سنى در اختیار اداره نظام وظیفه عمومى قرار گیرند.

1 ـ کوچکترین ارفاقى نسبت به این افراد نباید کرد اینها همان ارتجاع سیاه هستند در اخبار اعمال آنها درج شود.

2 ـ محرکین اصلى تحت تعقیب قرار گیرند و مشمولین به نظام وظیفه بروند و شدیدا باید در خدمت وظیفه سخت مراقبت و خدمت سخت انجام دهند.

3 ـ رئیس ساواک قم به آقایان آیات قم بگوید آنچه استنباط مى‏شود این‏ها با موافقت و حمایت شما باین اعمال دست زده‏اند و پیغام شما یک عمل ظاهرى بوده است و کمک و دیدار از فامیل آنها خود بهترین دلیل است این افراد دیگر به قم حق مراجعت ندارند و چنانچه باین روش ادامه ادامه دهید بجز آنکه به حوزه علمیه قم صدمه بخورد نتیجه دیگرى عاید شما نخواهد شد. سپهبد نصیرىتیمسار ودیعى فورى دستورات لازم در اجراى اوامر داده شود 19/3/54

اداره یکم خیلى فورى در اجراى اوامر بندهاى 2 و 3 در جلسه توجیهى بازجویان تذکر داده شود ـ بند 3 به ساواک قم ابلاغ شود

به ساواک قم تذکر ...