مسافرت به شیراز


1461 بازدید

مسافرت به شیراز
موضوع : مسافرت مرتضى مطهرى به شیراز به منظور سخنرانىاز : 17/ ه 1 تاریخ 26/2/55

به : 312 شماره : 10366/ ه 1قرار است آقاى مرتضى مطهرى روز یکشنبه 26 و 27 اردیبهشت براى سخنرانى مذهبى در دانشگاه پهلوى به شیراز مسافرت نماید و به کلیه معلمان و فرهنگیان و دانشگاهیان. دانشجویان اطلاع داده شده که در این جلسات سخنرانى وى شرکت نمایند.نظریه شنبه : به قرار اطلاع این جلسات در سالن دانشکده ادبیات در ساعت 2000 روز 26 و 27 اردیبهشت برگزار مى‏گردد.

نظریه یکشنبه : در صورت تشکیل جلسات مراقبت‏هاى لازم معمول و نتیجه گزارش خواهد شد. پیمان

نظریه چهارشنبه : با انجام سخنرانى مشارالیه از طریق 323 موافقت گردیده معهذا مراقبت‏هاى لازم انجام خواهد پذیرفت. خورشید نظریه 7 / ه : نظرى ندارد.

در پرونده 48539 بایگانى شود.