راهپیمایی پزشکان ارومیه


1941 بازدید

[گزارش]
روز جارى عده‌اى از پزشکان رضائیه باتفاق روحانیون افراطى، اصناف، فرهنگیان و طبقات مختلف که بتدریج حدود 8000 نفر شدند بعنوان اعتراض به واقعه بیمارستان شاهرضاى مشهد با دادن شعارهاى ضد ملى و میهنى در خیابانهاى شهر براه افتادند و در ساعت 1230 در جلو مسجد اعظم رضائیه اجتماع و یکى از روحانیون افراطى بنام غلامرضا حسنى مطالبى عنوان و از مردم بویژه ارتشى‌ها خواسته که کار خود را رها نموده و به گروه مخالف بپیوندند در این تظاهرات ماشااله بزچلو وکیل دادگسترى دکتر اسداله حیدرى معمارى، استاد دانشگاه رضائیه و على نصرالهى نماینده بازار نقش رهبرى را بعهده داشته‌اند. این تظاهرات در ساعت 13 بدون حادثه خاتمه پذیرفت.1
مبینى
در بولتن اداره چهارم درج میگردد. 4/10/57
1ـ بخش ویژه خبرگزارى پارس در این باره نوشت : «امروز هزاران نفر از گروههاى مردم رضائیه دست به یک تظاهرات و راه‌پیمائى آرام و بسیار وسیعى زدند. این راه‌پیمایى بدنبال اعتراض پزشکان رضائیه به واقعه بیمارستان شاهرضاى مشهد از ساعت ده و سى دقیقه از محوطه بیمارستان شیر و خورشید سرخ رضائیه آغاز شد و راه‌پیمایان که در پیشاپیش آنان گروهى از روحانیون و پزشکان رضائیه حرکت میکردند از مسیر خیابانهاى فرح، خیام، استاد برزگر و پهلوى گذشتند و به طرف مسجد اعظم حرکت کردند. در این تظاهرات عظیم تظاهرکنندگان شعارهاى مخالف دولت مى‌دادند. در پایان تظاهرات... تظاهرکنندگان در مقابل مسجد اعظم اجتماع کردند و قطعنامه پزشکان رضائیه قرائت شد. در این قطعنامه پزشکان رضائیه حادثه بیمارستان شاهرضاى مشهد و حادثه بیست و سوم آذرماه بیمارستان شیر و خورشید سرخ رضائیه را محکوم کردند. تظاهرکنندگان سپس با آرامى پراکنده شدند. در جریان این تظاهرات هیچگونه حادثه‌اىروى نداد.
 


راهپیمایی پزشکان ارومیه