امام خمینی: اگر زنده ماندم، می‌دانم با اینها چه بکنم


امام خمینی: اگر زنده ماندم، می‌دانم با اینها چه بکنم