امیرلشکر عبدالله امیرطهماسبی


1801 بازدید

امیرلشکر عبدالله امیرطهماسبی
امیر لشکر عبدالله امیرطهماسبی (مقتول 1307 ش) از یاران رضاخان این عکس پس از تشکیل قشون گرفته شده است، نامبرده چون به درجه سرتیپی خود اعتراض داشت همواره از دوختن یک ستاره بر روی شانه خود خودداری می‌نمود.