تهیه لایحه مالیات توسط آمریکاییها!


2068 بازدید

تهیه لایحه مالیات توسط آمریکاییها!
به: 322 تاریخ: 8/12/45
از: 20 ه‍ / (ش) شماره: 30456/20 ه‍ (ش)
موضوع: اظهارات عمیدی نوری
ساعت 1900 روز چهارشنبه 26/11/45 در منزل آقای عمیدی نوری عده‌ای از دوستان او جمع بوده‌‌آند و درباره مالیاتهایی که از طرف دولت اخیراً تصویب شده مذاکره و بحث بوده. ابوالحسن عمیدی نوری ضمن اظهارات خود گفته است که آموزگار وزیر دارایی که زنش خارجی است یک پاسپورت داخلی و یک پاسپورت خارجی دارد و نیز دارای یک دفتر مهندسی مشاور است که تاکنون 50 میلیون حق و حساب گرفته ولی یک خانه در این مملکت درست نمی‌کند. عمیدی نوری می‌گوید مینوت لایحه مالیات را نیز که آمریکاییها تهیه کرده و به دست آموزگار داده‌اند که قرائت نماید و از مجلس بگذراند و شاه نیز مجبور است این لوایح را قبول کند زیرا آمریکاییها می‌خواهند و پشت این لایحه ایستاده‌‌اند و می‌گوید پدر این ملت سوخته است خواه تصویب شود و خواه نشود.
نظریه رئیس ساواک شمیرانات: در این جلسه باقر خواجوی نیز حضور داشته است. منبع عضو انجمن محلی است و با عمیدی نوری آشنایی دارد و بعضاً این قبیل اطلاعات را از جلسات خصوصی اشخاص می‌دهد و از آقای عمیدی نوری نیز گفتن این مطالب بعید به نظر نمی‌رسد.
رونوشت برابر اصل است.
اصل این اطلاعیه در پرونده وزارت دارایی است.
رونوشت در پرونده دکتر جمشید آموزگار وزیر دارایی بایگانی شود.
12/12/45