عبدالحسین هژیر که در ۱۳ آبان  ۱۳۲۸توسط یک عضو جمعیت فداییان اسلام هدف گلوله قرار گرفت و فردای آن روز درگذشت .


1880 بازدید

عبدالحسین هژیر که در ۱۳ آبان  ۱۳۲۸توسط یک عضو جمعیت فداییان اسلام هدف گلوله قرار گرفت و فردای آن روز درگذشت .