ابعاد سیاسی و سازمانی فروپاشی حزب توده


911 بازدید

عملیات فروپاشی حزب توده، ضربه‌های زیرین را از نظر سازمانی و سیاسی بر این حزب وارد ساخت.
1ـ 90 درصد از رهبران (کمیته مرکزی، هیئت سیاسی، هیئت دبیران) دستگیر شده و در مراحل مختلف بازجویی به خیانت‌ها و عملکردهای ننگین خود و حزب اعتراف نمودند و در برابر حقایق تسلیم شدند.
2ـ سازمان‌ نظامی حزب توده که با دقیقترین برنامه‌ریزیها و روشهای سازماندهی مخفی ایجاد شده بود و نقش یک شبکه جاسوسی گسترده را در نهادهای نظامی جمهوری‌اسلامی ایران ایفا می‌نمود و در شرایط مناسب به اهرم‌ اصلی طرح کودتایی و براندازی ابرقدرت شوروی و حزب منحله توده تبدیل می‌گردید، کشف و از هم پاشید و اعضا و مسئولین آن دستگیر شدند.
3ـ 80 درصد ارتباطات جاسوسی حزب با کا. گ. ب کشف گردید و پرده از عملیات خائنانه اطلاعاتی و جاسوسی سران حزب توده و کا. گ. ب در ایران برداشته شد.
4ـ سازمان مخفی حزب توده که نقش سازمان ذخیره حزب در شرایط انحلال آن را می‌بایست ایفا می‌نمود و عملاً یک شبکه نفوذی و جاسوسی بود که در شرایط مناسب می‌توانست به یک اهرم خطرناک‌ توطئه و براندازی تبدیل شود، کشف و از هم پاشید و مسئولین و اعضای آن دستگیر و زندانی شدند.
5ـ اکثر عناصر نفوذی حزب منحله توده در نهادها و ارگانهای مملکتی و مردمی که نقش ستون پنجم و شاخکهای اطلاعاتی حزب منحله توده را ایفا کرده و کانالهای اعمال نفوذها و تأثیرگذاریهای غیرقانونی و موذیانه حزب توده بر مسایل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور و نیز منابع اصلی تغذیه مادی و سیاسی آن بودند دستگیر شده و شبکه آن از هم پاشید.
6ـ اعضا و مسئولین شعب و ارگانهای مرکزی و رهبری سازمانهای جنبی حزب و کادرهای فعال درجه 1 و درجه 2 حزبی که استخوان‌بندی فعالیت حزب را تشکیل می‌دادند، دستگیر شدند.
7ـ در نتیجه، با اعلام انحلال حزب توده توسط دادستانی کل انقلاب اسلامی، سازمان علنی حزب توده به طور کامل از هم فرو پاشید و عمر 41 ساله آن پایان یافت.
فروپاشی حزب توده یک ضربه بنیادی و همه جانبه اطلاعاتی، قضایی و سیاسی بود. ضربه اطلاعاتی به تنهایی، هر قدر نیرومند و وسیع باشد کافی نیست، زیرا به هر حال ریشه‌های انحراف بر جای می‌ماند. ضربه‌ای که بر حزب توده وارد‌ آمد بسیار وسیع‌تر و ریشه‌ای‌تر از یک ضربه صرف اطلاعاتی‌ـ قضایی بود. عملیات فروپاشی حزب توده، نقاب از چهره واقعی حزب توده برداشت، و تعارض و رودررویی آن را با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران برهنه و عریان به نمایش گذارد، اهداف استراتژیک و تاکتیکی حزب توده را عریان ساخت، سرشت جاسوس پرورانه حزبی را نشان داد که عناصر متمایل به انحراف را با سراب فعالیت سیاسی به کام کا. گ. ب می‌کشانید و آنها را طی یک روند به عوامل مزدور ابرقدرت شرق تبدیل می‌ساخت، از عملکردهای جاسوسی و توطئه‌گرانه و نفوذی حزب توده پرده برداشت و در یک کلام، عمق باطل بودن این جریان را با ادله و شواهد غیر قابل انکار آشکار و عیان نمود. در نتیجه، این جریان به طور طبیعی و ناگزیر در مصاف با حق و حقیقت در هم شکست و فرو ریخت. حزب توده تمامی پایه‌های اجتماعی و سیاسی و آبروی کاذب خود را برای همیشه از دست داد و با افشای چهره دورویانه و ماهیت منافقانه و ریاکارانه آن، عمق فساد و خیانت آن برای هواداران فریب ‌خورده‌اش آشکار شد. انحلال حزب توده توسط دادستانی کل انقلاب اسلامی اعلام مرگ رسمی جریان وابستگی به شرق بود.  پیش از عملیات فروپاشی حزب توده نیز مردم به درستی چهره واقعی این حزب را می‌شناختند و با هوشیاری و آگاهی، هیچگاه بدان مجال توطئه‌‌گری و تأثیر‌گذاری بر مسایل اجتماعی را نمی‌دادند.
اهمیت عملیات
1ـ خنثی کردن طرح براندازی استراتژیک
عملیات فروپاشی حزب توده به حیات ستون پنجم شوروی در ایران پایان داد و بدین ترتیب کانال اصلی سیاست مداخله جویانه و کودتاگرایانه روسها را مسدود ساخت.  مسلماً اگر فعالیت حزب توده ادامه می‌یافت، با گسترش شبکه نظامی و اطلاعاتی و نفوذی که در نهادها و ارگانهای جمهوری اسلامی ایران می‌تنید، در شرایط داخلی و بین‌المللی مساعد، زمانی که عوامل و زمینه‌های براندازی، طبق تحلیلهای حزب توده و شوروی، فراهم می‌شد، به عملیات براندازی کودتاگرایانه علیه نظام جمهوری اسلامی دست می‌زد. این توطئه، چه بسا در یک مقطع حساس و بحرانی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی می‌توانست به شکل تصرف یک نقطه بی‌اهمیت و دور افتاده کشور، تشکیل یک دولت مستقل مارکسیستی در آن و سپس دعوت «ارتش سرخ اتحاد شوروی» اجرا شود و بدین سان عملیات کودتا و براندازی با اشغال و تجاوز نظامی تکمیل گردد.  تجربه انقلاب اسلامی و حماسه‌های جبهه‌های نبرد با نیروهای متجاوز عراق نشان‌ داد که در برابر ایمان و ایثار مردم، هرتوطئه‌ای هر قدر وسیع و تدارک یافته‌ و مجهز باشد، از سوی هر قدرتی محکوم به شکست است.
2ـ خنثی کردن توطئه‌ مسخ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی انقلاب اسلامی
طرح موازی دیگر حزب توده برای براندازی نظام جمهوری اسلامی براندازی خزنده یا مسخ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی انقلاب اسلامی از طریق عوامل نفوذی و کانالهای دیگر و سوق دادن انقلاب به سمت وابستگی به مسکو (به اصطلاح «راه رشد غیر سرمایه‌داری») بود. عملیات فروپاشی حزب توده به این توطئه نیز پایان بخشید و بساط فعالیت عناصر نفوذی حزب توده را در نهادها و ارگانهای کشوری و نظامی برچید.
3ـ انحلال شبکه جاسوسی شوروی در ایران
حزب توده در واقع نقش زائده «کا. گ. ب» و ارگان جاسوسی شوروی را در ایران ایفا می‌کرد و از طریق شبکه وسیع حزبی، شاخکهای کا. گ. ب را به ادارات، محلات، مدارس و حتی خانه‌ها و خانواده‌ها گسترانیده بود. عملیات فروپاشی حزب توده به فعالیت جاسوسی عوامل کا. گ. ب در ایران پایان داد و بساط حزب جاسوس پرور توده را برچید و ضربه اطلاعاتی مهمی را بر ابرقدرت شرق وارد ساخت.
4ـ از میان برداشتن یک عامل منفی و توطئه‌گر اجتماعی، سیاسی
حزب توده در طول 4 سال فعالیت خود در جمهوری اسلامی ایران، نقش منفی در حیات اجتماعی و سیاسی ایران ایفا کرد. حزب توده به تبع مطامع خویش یک عامل ناراضی‌تراش بود که می‌کوشید بر مشکلات اجتماعی و اقتصادی دامن زند و از نارسایی‌ها و کاستی‌ها به نفع خود سوء استفاده کند و انواع ترفندها را برای ایجاد نفاق و تعارض در میان مسئولین طراحی و به اجراء گذارد و انواع اتهامها و شایعه‌ها را علیه نهادها و مسئولین و شخصیتها بپراکند. با فروپاشی حزب توده به حیات این عامل منفی و غده سرطانی نیز پایان داده شد.
5ـ خلع سلاح امپریالیسم غرب و ضدانقلاب راست
وجود حزب توده خود بهانه مناسبی برای غرب و عوامل داخلی آن و انواع جریانات و نهضتها و انجمنهای غربگرا و لیبرال بود تا با دمیدن در بوق خطر «حزب توده» و «خطر شوروی» در راه اقدامات بنیادی دولت جمهوری اسلامی و اجرای طرح‌‌های آن سنگ اندازی کنند و بکوشند تا با برجسته‌ ساختن حزب توده، بر عملکردهای خویش سرپوش نهند و با برچسب توده‌ای و شرق‌گرا علیه افراد و نهادها سمپاشی نمایند. فروپاشی حزب توده حقانیت شعار نه شرقی و نه غربی را نشان داد و این سلاح تبلیغاتی را از چنگ غرب و ضد انقلاب خارج نمود. این عملیات نشان داد که جمهوری اسلامی ایران هر توطئه‌ای را از جانب هر جریان و گروه و حزب و نهضت و انجمنی با قاطعیت در نطفه خفه می‌سازد و به عناصر فرصت‌طلب مجالی برای اجرای ترفندهای خود نمی‌دهد.
6ـ کارایی اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی
عملیات فروپاشی حزب توده مصاف و رودررویی اطلاعات میلیونی مردمی با جریانی بود که دارای 41 سال سابقه و تجربه مستمر فعالیت جاسوسی و تشکیلاتی بود و بر تکنیکها و تجارب و رهنمودهای کمونیسم بین‌الملل و ابرقدرت شرق و سازمان کا. گ. ب متکی بود. این مصاف با پیروزی مردم ایران به پایان رسید و سرویس‌های جاسوسی غرب و شرق و کارشناسان و خبرنگاران مسایل اطلاعاتی را حیرت‌زده ساخت. این عملیات کارایی شگرف اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران را به جهانیان نشان داد.
7ـ افشای ماهیت شوروی و احزاب دست نشانده آن در جهان
عملیات فروپاشی حزب توده با آشکار ساختن نقش کا. گ. ب در حزب کمونیست توده با دلایل روشن، نقش احزاب کمونیست را در عملیات جاسوسی و مداخله گرانه ابرقدرت شوروی نشان داد و پوچی‌ شعارهای پر طمطراق آنها را عیان ساخت و با شواهد غیرقابل انکار و اعترافات صریح سران حزب ثابت کرد که احزاب کمونیست جهان، در بسیاری موارد، نه «پیشاهنگ انقلابی طبقه کارگر» که ستون پنجم و زائده‌های جاسوسی شوروی و اندامهای کا.گ.ب بودند. این عملیات به افکار عمومی بیدار جهان، سندی واقعی و انکارناپذیر از مداخله‌ جویی‌های شوروی در سرنوشت ملتهای مستقل ارایه داد و به مردم جهان سوم عمق فریب شعارهای شوروی و کمونیستها، دال بر راه رشد غیرسرمایه‌داری را نشان داد و ثابت کرد که زیر نقاب این شعار چه سیاست مکارانه براندازی و کودتاگرایی نهفته است.
8ـ شکست نهایی مارکسیسم در ایران
حزب توده، به مثابه بنیان‌گذار و اشاعه‌دهنده اصلی مارکسیسم و ماتریالیسم در ایران نقش بسیاری در انحراف هزاران جوان و نوجوان ایفا نمود. این حزب برای نخستین بار مارکسیسم را در ایران رواج داد و بیشترین سهم را در نشر آثار مارکسیستی داشت، به نحوی که می‌توان انحراف دیگر گروهکهای چپ را ناشی از بذری دانست که توسط حزب توده افشانیده شد.
9ـ ماهیت چپ در ایران
کشف و ریشه کن ساختن توطئه‌ حزب توده بار دیگر به وضوح نشان داد که در ایران، چپ یک جریان و نیروی ایدئولوژیک یا اجتماعی مستقل نیست، بلکه به شکلهای گوناگونی و در قالب گروهکهای مختلف امریکایی و روسی، و ... زائده قدرت‌های بزرگ و اهرم اجرایی طرحهای توطئه‌گرانه آن است. فعالیت 4 ساله حزب توده در جمهوری اسلامی ایران نشان داد که اسلام از مقابله فرهنگی و ایدئولوژیک با جریانات الحادی و دگر‌اندیش‌ واهمه‌ای ندارد. حزب توده بهترین امکانات فعالیت علنی و توده‌ای را در اختیار داشت و با پول شوروی میلیونها نسخه کتاب مارکسیستی را چاپ و توزیع کرد و وسیعترین امکانات و پیشرفته‌ترین شگردها و فریبنده‌ترین تکنیکهای تبلیغاتی را مورد استفاده قرار داد، ولی نتوانست به حداقل پایگاهی در میان مردم دست یابد و فعالیت آن از طیف محدود روشنفکران غربگرا و مرفه‌ فراتر نرفت.
10ـ حقانیت اسلام
درماندگی و شکست سریع سیاسی، فکری و ایدئولوژیک سران حزب توده در زندان جمهوری اسلامی بار دیگر حقانیت اسلام و افلاس مارکسیسم را نشان داد. رهبران حزب توده همه از مارکسیستهای سرشناس بوده و برخی حتی در سطح جهانی به عنوان چهره‌های بنام مارکسیست شناخته می‌شوند، ولی آنها در برابر طوفان واقعیات خردکننده سنگین مجبور به پذیرش ورشکستگی و درماندگی مارکسیسم شدند و در مقابله با اسلام به ناتوانی و ناآشنایی خود اعتراف کردند.
پیام امام خمینی (ره)
به دلیل اهمیت عملیات امیر‌المومنین (ع) و دستاوردهای عظیم آن، امام(ره) در پیامی چنین فرمودند:
«بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
اگر فاتحان دنیا افتخار می‌کنند به سربازان گمنام، اسلام بزرگ و ملت شریف و فاتحان عزیز ما افتخار می‌کنند به هزاران سرباز گمنام بزرگواری که در پی نام و نشان نیستند و برای کشور اسلامی خویش و اسلام عزیز و ملت انسان پرور افتخاراتی می‌آفرینند، معجزه‌آسا و پیروزیهای ژرف. فرق است بین سرباز گمنامی که قدرتهای مادی دنیا به آن فخر می‌فروشند و بین سربازان گمنامی که پرورده اسلام و مکتب توحید است. که انگیزه آنان تحصیل قدرت و اکثراً ستمکاری است و انگیزه اینان خدا و طلب حق است. اساساً سربازان اسلام اگر چه نامدار باشند در این جهان گمنامند. نامدارترین سرباز فداکار در اسلام امیر‌المؤمنین است و او گمنامترین سرباز است. با کدام تفکر عرفانی، فلسفی، سیاسی و کدام قلم و زبان و بیان بشر این سرباز دنیا را معرفی کند و بشناسد و بشناساند و مطلب با حفظ مراتب همین است. سربازان گمنام ما در تمام جبهه‌ها و پشت جبهه‌ها که شب و روز و جوانی و هستی خود را برای اسلام و مکتب الهی فدا می‌کنند و نام و نشانی نمی‌خواهند و ندارند. چه بسا که به سبب ضرورت تشکیلاتی همسران و مادران و نزدیکان آنان ندانند که اینان چه حماسه‌ها می‌آفرینند و چه ارزشها برای انقلاب خلق می‌کنند.
از جبهه‌ها که کم و بیش مسایل آنها و حماسه‌های سرافرازانه آنان را می‌دانید و تا در سنگرهای آنان که مراکز عبادت‌الله است، نروید و دستی از دور بر آتش نداشته باشید، عمق فداکاری و محافل عرفانی الهی آنان معلوم نمی‌شود، از اینها که بگذریم جوانان ارجمند و عزیز ما در جبهه‌های داخلی و عمق جنگلهای وسیع تا بیغوله‌ها و پناهگاههای بزرگ منحرفان غافل از خدا از دمکرات و کومله، منافقین، فدائی خلق و حزب خلق باصطلاح مسلمان تا حزب توده و سایر گروهکهای کوچک و بزرگ را با فداکاریها و خداطلبیها آنچنان قلع و قمع کردند که دنیا را با همه دشمنیها که دارند به اعجاب و تحیر در آورده‌اند.
توجه به کار آمدی امنیتی و اطلاعاتی این جوانان گمنام پاسدار و بسیج و کمیته دادستانی و دیگر دلباختگان در راه خدا در بدام انداختن سران خیانتکار حزب توده که چون مار پر خط و خال در براندازی اسلام فعالیت منافقانه داشته‌اند و هر یک سابقه‌های طولانی بیست‌ـ سی‌ساله در جهات تشکیلاتی و اطلاعاتی و جاسوسی داشته‌اند و از تخصص در این امور بهره‌ وافی داشتند موجب سرفرازی امت اسلامی است که چنین فداکارانی دارد و اعجاب و تحیر دستگاههای جاسوسی و اطلاعاتی سراسر جهان است و این اعجاز جز به هدایت حق تعالی و عنایات خاصه ولی‌الله‌الاعظم اروحنافدا صورت نگرفته است. ملت ایران از این پیروزی با ابعاد مختلفه خصوصاً سیاسی آن باید قدردانی و تشکر کنند و در تقویت جمیع سلحشوران مرزها و داخل کشور کوشا باشند.
کمال بی‌انصافی است که کس یا کسانی از این نگهبانان اسلام و حافظان کشور اسلامی خرده بگیرد.
بارالها تو را به این نعمت‌ها که نصیب ما فرمودی و ما را از کید و خیانت بدخواهان بوسیله جوانان عاشق خود حفظ فرمودی شکر می‌کنیم از عهده آن بر نمی‌آئیم. بارالها این عزیزان مجاهد فی‌ سبیل‌الله را برای ملت ما حفظ فرما و به شهدای آنان رحمت و به بستگان آنان خصوصاً مادران و پدران و همسران آنان صبر و خیر و برکت عنایت فرما.
روح‌الله الموسوی‌الخمینی ـ 14/2/62»


حزب توده ، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی