تصاویری از تسخیر سفارت آمریکا


2487 بازدید

تصاویری از تسخیر سفارت آمریکا


برفراز آسمان تهران

برفراز آسمان تهران

برفراز آسمان تهران

برفراز آسمان تهران

برفراز آسمان تهران

برفراز آسمان تهران