تصمیم کمیته مرکزی حزب توده درباره ادامه مبارزات حزبی درایران


تصمیم کمیته مرکزی حزب توده درباره ادامه مبارزات حزبی درایران
متن سند:

«شماره: 4293 /20/ الف اطلاعات رسیده از خارج کشور حاکی است که اعضاء کمیته مرکزی حزب منحله توده مقیم آلمان شرقی اخیراً تصمیماتی به شرح زیر درباره نحوه مبارزات حزبی در ایران گرفته‌اند و قریباً تصمیمات مزبور را به موقع اجراء خواهند گذارد.

1- ایجاد یک سازمان متشکل حزبی در تهران از افراد ورزیده و مورد اطمینان که اکثراً از طبقه کارگر باشد.و رسوخ در سندیکاهای کارگری

2- تشکیل سازمان دهقانان

3- تشکیل سازمان زنان (چون تشکیلات زنان تاکنون ضربه ندیده)

4-تشکیل هسته‌ های حزبی در شهرستانها و رهبری مستقیم آن با کمیته مرکزی (بدین ترتیب که در هر استان کمیته‌های حزبی تشکیل شود و دستور از اعضاء کمیته مرکزی مقیم خارج کشور دریافت نماید.با راه مکاتباتی تا اگر لطمه‌ای به تشکیلات حزب در تهران وارد گردید کمیته‌های شهرستان‌ها از ضربه مصون بمانند و تشکیلات شهرستانها اطلاعی از تهران و بالعکس نداشته باشد.

تعداد نسخه: یک نسخه »

جالب توجه آنکه پنج سال بعد مشخص گردید ساواک از طریق عباس شهریاری در عمل تشکیلات تهران حزب توده را اداره می کرده است .حزب توده ایران با انتشار عکس عباسعلی شهریاری در سال ۱۳۴۸ در نامه مردم ارگان این حزب در خارج کشور ، به همراه متن یک هشدار به مبارزان در ایران، به نفوذ ساواک در حزب توده اذعان کرد.