عزیمت یهودیان از طریق تهران به فلسطین


2049 بازدید

عزیمت یهودیان از طریق تهران به فلسطین


در ساعت 1800 تاریخ فوق یکی از کلیمیان ساکن کامیاران ضمن مذاکره خصوصی اظهار داشت کلیمیانی که از شهرستانها به تهران جهت عزیمت به فلسطین می‌روند قبلاً در منزلی که از طرف دولت اسرائیل جهت آنان در تهران تهیه شده وارد و تمام مخارج آنان پرداخت می‌شود لکن اظهار‌کننده از آدرس محل مذکور اظهار بی‌اطلاعی نمود. فقط اسم محل سکونت را (بهشتی) قلمداد می‌کرد.

نظریه منبع: صحت خبر مورد تأیید است.

نظریه رهبر عملیات: به احتمال قوی صحیح است و تحقیقات در مورد محل سکونت یهودیان عازم فلسطین در تهران (بهشتی) ادامه دارد.

نظریه 12 ه‍ : به احتمال قوی صحت دارد.