ترافیک معضل قدیمی کلان شهر تهران


ترافیک معضل قدیمی کلان شهر تهران
دهه پنجاه که درآمدهای نفتی کشور به دلیل سه برابر شدن قیمت نفت به شدت افزایش پیدا کرده بود بهترین فرصت برای ساختن مترو و قطارهایی که در سطح خیابان حرکت می کردند فراهم شد تا یک مبارزه جدی با معضل قدیمی ترافیک در تهران شود . اما در آن دوره رژیم پهلوی تنها به وارد کردن اتوبوس های دو طبقه از شرکت لیلاند انگلیس اکتفاء کرد.

در تصویر ترافیک صبحگاهی در خیابان منتهی به میدان فردوسی تهران از شرق به غرب را در اوایل دهه پنجاه خورشیدی مشاهده می کنید. اتوبوس های دوطبقه میدان فوزیه به 24 اسفند مانند سایر اتوموبیل ها در ترافیک مانده اند.