فعالیت به نفع خمینی


1927 بازدید

فعالیت به نفع خمینی
از: 12 ه

تاریخ: 3/10/57

به: 302

شماره: 22039/12ه

موضوع: فراریان ارتش

افسران وظیفه یاد شده زیر از خدمت فراری شده‌اند و متهم به فعالیت به نفع خمینی هستند.

1ـ ستوان دوم وظیفه پورمیدانی جمعی پدافند هوائی.

2ـ " " " آقابزرگی‌زاده " " "

3 " " " آشنائی " " "

4ـ " " " قوامی " " "

نظریه شنبه: خبر فوق صحت دارد.

نظریه سه‌‌شنبه: خبر صحیح به نظر می‌رسد. پایدار

نظریه چهارشنبه: با توجه به اینکه تعدادی از افراد ارتش خاصه افراد وظیفه متواری شده‌اند و دسترسی ردیف 7، خبر به احتمال قوی صحت دارد. افسر