آیت الله گلپایگانی : فعلاً هیچ اقدامى را به ما نسبت ندهید


2096 بازدید

آیت الله گلپایگانی : فعلاً هیچ اقدامى را به ما نسبت ندهید
موضوع : گلپایگانى

از : 21 تاریخ 14/4/48

به : 316 شماره : 1798/21

روز 11/4/48 ساعت 17 یک نفر طلبه ناشناس به گلپایگانى گفت که از عراق چه خبر دارید گفت حرف زیاد است. هر روز مى‏گویند فلان شخص را گرفتند. طلبه ناشناس گفت بالاخره اقدامى نشده؟

گلپایگانى جواب داد چرا پریروز علماء تهران اجتماع کردند ولى هنوز نتیجه نداده‏اند. طلبه ناشناس گفت چه نحو اقدامى مى‏خواهند بکنند گلپایگانى گفت یک عده از طرف علماء تهران اینجا نزد ما آمدند و تصمیم دارند که با سفراء ممالک اسلامى تماس بگیرند و اضافه کرد من به آنها گفتم که مخالف نیستم با اینکار منتها شما بروید مشورت کنید بعد نتیجه آن را به ما بگوئید و از آنها خواستم که با آقاى خوانسارى هم تماس بگیرند و جلب نظر آقاى خوانسارى را هم بکنید منتها فعلاً هیچ اقدامى را به ما نسبت ندهید تا ما خودمان اقدام بکنیم. بعد شاکرى آمد و یک صورت آورد و به گلپایگانى گفت این اسامى طلاب دارالترویج است (کتابخانه اوقاف قم) بعد شروع کرد شاکرى به خواندن اسامى براى گلپایگانى از جمله اسامى محمدعلى جوانمرد و سیدابوالقاسم شجاعى و عطاءاله شفائى و غیره بود.

نظریه منبع : نظرى ندارد.

نظریه رهبر عملیات : مفاد گزارش صحیح است. مدرس

نظریه امنیت داخلى : مفاد گزارش صحیح است. گلپایگانى همانطور که مکرر به عرض رسید با هرگونه اقدامى که منجر به درج در روزنامه شود و احیانا نام او برده شود مخالف است و از اینّ کناره‏گیرى و تظاهر به اقدام این نتایج را تا به حال گرفته. اضمحلال موقعیت حکیم. ایجاد موقعیت براى خود زیرا با دادن شهریه وسیله حکیم در قم او قلبا ناراحت است و دیگر اینکه خلاف شیوه و روش آیات دیگر از جمله شریعتمدارى و نجفى اقدام کرده باشد زیرا آنان تلگرافاتى کردند وى جهت عکس را انتخاب نمود و تا به حال اقدامى ننموده و در نظر دارد تا با تشریک مساعى روحانیون تهران اقداماتى بکند البته با صلاحدید او.

روحانى بهره‏بردارى شد 13/6

4 نسخه تکثیر شده است 9292