انعکاس کودتای نقاب در روزنامه های تهران


انعکاس کودتای نقاب در روزنامه های تهران
انعکاس اخبار مربوط به کودتای نقاب (با سرواژه نجات قیام ایران بزرگ) که بعدها به غلط به نام کودتای نوژه معروف شد. این کودتای آمریکایی توسط فریب خوردگان نیروی هوایی که در پایگاه هوایی شهید نوژه همدان خدمت می کردند ، سازمان دهی شده بود . به همین دلیل متاسفانه در رسانه های گروهی اغلب این کودتا به کودتای نوژه معروف شده است . در حالی که شهید خلیان محمد نوژه در پنجم مرداد 1358 در عملیات پاوه به شهادت رسیده است. کودتاگران چند تن از افسران نیروی هوایی و هوا نیروز بودند که قصدشان به شهادت رساندن امام خمینی و بازگرداندن خاندان پهلوی به قدرت بود.