تحکیم قلوب طلاب در مقابل تبعید و زندان


1949 بازدید

تحکیم قلوب طلاب در مقابل تبعید و زندان


تعطیل شدن درس آیت‏اله گلپایگانى[شماره :] 1006 تاریخ 29/3/53صبح روز 29/3/1353 آیت‏اله گلپایگانى در جلسه درس طلاب ضمن اعلام تعطیلات تابستانى، اظهار داشته است :

«روحانیونى که این لباس را قبول کرده‏اند، چنانچه تبعید یا زندانى هم شوند، چون ناشر احکام الهى هستند بایستى ناراحت و ناراضى نباشند.»

ارزیابى : اظهار مطلب صحت دارد.

گیرنده : دفتر ویژه اطلاعات.

اداره یکم

9292 بایگانى شود

2/4/53

قبلاً مراتب در بولتن درج شده است.

وثوقى 312